ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
Alcoholic cartilage drug addicts