ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ‘ਨੂੰ
Government kitchen stove for cold, poor people hungry for bread