ਦੁੱਖੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ,ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
Heard of distressing cry, your soul will tremble

Post Views: 99