ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਫੌਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆ ਪਈਂਆਂ ਬੰਦਕ-ਬਾਜੀਆਂ ਤਾਂ….
Over Speed Fortuner Vehicles Eat Mortgages …