ਕੜ੍ਹਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਠਰੂ ਠਰੂ
The rest of the throngs of big babu heaters thrive in Kharak’s frost.