ਜਦੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ….
When two women fought a heated battle between themselves